Carpenter Mountain 

Oil on Linen
9" x 12"


  Return to Plein Air 1